Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky 4heat s r.o. vydaných společností 4heat s. r.o., IČ 29284309, se sídlem Purkyňova 99, Brno, 612 00, email: info@4heat.cz („Zásady“ a „společnost 4heat“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost 4heat (jako správce) zpracovává o podnikajících fyzických osobách (OSVČ) – smluvních partnerech, k jakým účelům a jak dlouho společnost 4heat tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Společnost 4heat s.r.o. jako správce nejmenovala pověřence pro zpracování osobních údajů.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti společnosti 4heat jako správce dle čl. 13 GDPR.

Společnost 4heat shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost  4heat schopná identifikovat.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Společnost 4heat zpracovává osobní údaje je nezbytné pro plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

Jelikož podnikáte jako fyzická osoba, zpracováváme zejména tyto Vaše údaje a informace související s Vaší podnikatelskou činností, které jsou, či podle své povahy mohou být důvěrné:

Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy.

Společnost 4heat je oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a společností 4heat po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Zpracovatelé a příjemci

Společnost 4heat subjekt údajů informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Společnost 4heat předává osobní údaje v souladu se zákonem, a to ve stanovených případech zejména následujícím subjektům:

Pokud osobní údaje pro správce zpracovává jiná fyzická nebo právnická osoba děje se tam na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou společností 4heat zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Společnost 4heat poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů na žádost subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost subjektu údajů může společnost 4heat požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné spojené s poskytnutím takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti 4heat, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že společnost 4heat nebo smluvní zpracovatel společnosti 4heat provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů společnost 4heat požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Společnost 4heat vždy bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2023 - 4heat s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER