Zapojení do celostátního kolektivního systému zpětného odběru elektroodpadu

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost 4heat s.r.o., se sídlem Purkyňova 99, Brno, 61200, IČO 29284309 (dále jen „společnost“) se od 1. 7. 2019 zapojila do celostátního kolektivního systému zpětného odběru (a odděleného sběru) použitých elektrozařízení (elektroodpadu) provozovaného společností ASEKOL a.s. Tato nezisková společnost řeší problematiku sběru a recyklace všech elektrozařízení zařazených ve  skupinách 1 až 6 dle typu elektrozařízení.

Elektrozařízení jsou dle přílohy č. 7 zákona o odpadech od 15. srpna 2018 rozčleněna do těchto skupin:

Skupina 1 – Zařízení pro tepelnou výměnu,

Skupina 2 – Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm2,

Skupina 3 – Světelné zdroje,

Skupina 4 – Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2 a 3, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu,

Skupina 5 – Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm, kromě zařízení náležejících do skupin 1, 2, 3 a 6, zahrnující kromě jiného: domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení reprodukující zvuk či obraz, hudební zařízení, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sporty, zdravotnické prostředky, přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty, zařízení pro výrobu elektrického proudu,

Skupina 6 – Malá zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm.

Společnost ASEKOL a.s. postupně vytvořila síť míst pro zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrozařízení na celém území České republiky a tuto síť stále rozšiřuje. Dále zajišťuje svoz odevzdaných elektrozařízení z těchto míst do zpracovatelských zařízení a jejich recyklaci.

Touto cestou Vás upozorňujeme, že pokud je Vaše společnost posledním prodejcem elektrozařízení, jste podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), povinni zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Jestliže jste posledním prodejcem elektrozařízení a velikost Vaší prodejní plochy je alespoň 400 m2, jste povinni zajistit, aby spotřebitel měl možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží, a to v místě prodeje nového elektrozařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti po celou provozní dobu.

Dále jste povinni podle vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. poskytnout všem spotřebitelům informace o způsobu zajištění zpětného odběru použitých výrobků, a to minimálně v rozsahu:

  1. název, adresa a telefonní spojení místa zpětného odběru,
  2. druhy zpětně odebíraných výrobků,
  3. provozní doba zpětného odběru,
  4. upozornění na bezplatnost zpětného odběru.

Vzhledem k výše uvedenému musí být místo zpětného odběru použitých výrobků umístěné v provozovně posledního prodejce zřetelně označeno nápisem „Místo zpětného odběru použitých výrobků“, přičemž slova „použitých výrobků“ mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele.

Dle § 38 odst. 5 zákona platí, že pokud konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru neinformujete, jste povinni použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od konečného uživatele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Povinnost písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru platí též prodeji výrobků prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet).

Jste-li posledním prodejcem, pak máte dle § 38 odst. 4 zákona povinnost informovat konečného uživatele o: 

  1. požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale aby byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru,
  2. jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu,
  3. možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví,
  4. významu grafického symbolu podle § 37k odst. 2 pro označování elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu.

Tuto informační povinnost splníte např. poskytnutím následující informace:

Pokud se chcete zbavit použitého elektrozařízení, máte možnost ho bezplatně odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).

V žádném případě nesmí použitý a nefunkční výrobek skončit v komunálním odpadu nebo jinde, než na sběrném místě (místě zpětného odběru elektrozařízení či místě odděleného sběru elektroodpadu), protože takové vysloužilé zařízení může obsahovat množství nebezpečných látek, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví.

Zároveň takový výrobek může obsahovat i řadu vzácných materiálů, které lze opětovně použít, a tím chránit surovinové zdroje a životní prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení a elektroodpadu na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace.

Pokud jste distributorem námi dodávaných elektrických a elektronických zařízení, dovolujeme si Vás požádat v souladu s § 37k odst. 3 zákona o odpadech, abyste Vaše odběratele – konečné uživatele – informovali o způsobu zajištění odděleného sběru, a to odkazem na sběrnou síť společnosti ASEKOL a.s.

 

Pokud jste spotřebitelem nebo jiným konečným uživatelem námi dodávaných elektrozařízení, dovolujeme si Vás upozornit, že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elektrozařízení pouze předáním zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru.

Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu!

Pro praktickou realizaci výše zmíněných povinností Vám nabízíme naši spolupráci, a proto kontaktujte pro bližší informace společnost  ASEKOL a.s., jejímž posláním je zajistit jednotný systém sběru a recyklace  použitých elektrozařízení.   

 

ASEKOL a.s.
Adresa                        : Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4
telefon                        : 234 235 111
fax                              : 234 235 222
E mail                      : info@asekol.cz
www.asekol.cz

 

Děkujeme Vám za spolupráci při dalším rozšiřování a zkvalitňování systému zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů.

konzultace a zpracování návrhu zdarma

mám zájem
Copyright 2024 - 4heat s.r.o. | Otevřít nastavení preferencí cookies.
Vyrobil UNIFER UNIFER